Ι. Κονιδάρης, Κανονισμοί Εκκλησίας της Ελλάδος, 2η Έκδοση 2015


Στον παρόντα Τόμο, ο οποίος αποτελεί ένα αξιόπιστο βοήθημα στη θεωρία και ιδίως στην πράξη της Εκκλησιαστικής Διοικήσεως, περιλαμβάνονται όλοι οι Κανονισμοί της Εκκλησίας της Ελλάδος που κρίνονται από Νομική άποψη σημαντικοί.

Η παρούσα δεύτερη έκδοση διαφέρει ουσιωδώς από την προηγηθείσα, όχι μόνον επειδή μεσολάβησε σχεδόν μια δεκαπενταετία από την πρώτη έκδοση και εν τω μεταξύ ο αριθμός των κατ’ εξουσιοδότηση νόμου γενικής ισχύος και ενάριθμων Κανονισμών της Εκκλησίας της Ελλάδος ανέρχεται ήδη σε διακόσιους εξήντα πέντε (265), αλλά κυρίως επειδή οι δημοσιευόμενοι Κανονισμοί συστηματοποιούνται πλέον σε τέσσερα μέρη.

Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην «Κεντρική Οργάνωση και Διοίκηση» της Εκκλησίας και περιλαμβάνει δύο τίτλους, που αφιερώνονται ο μεν πρώτος στην Iερά Σύνοδο της Ιεραρχίας, τη Διαρκή Iερά Σύνοδο και τις Συνοδικές Επιτροπές, ο δε δεύτερος στους Εκκλησιαστικούς Οργανισμούς και Υπηρεσίες. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην «Περιφερειακή Οργάνωση και Διοίκηση» και περιλαμβάνει τρεις τίτλους, που αφιερώνονται ο πρώτος στις Μητροπόλεις και τους Μητροπολίτες, ο δεύτερος στους Ναούς, τις Ενορίες και τους Εφημερίους και ο τρίτος τίτλος στις Μονές και τα Ησυχαστήρια. Το τρίτο μέρος του έργου περιλαμβάνει τους Κανονισμούς που αναφέρονται στους «Εκκλησιαστικούς Υπαλλήλους» και το τέταρτο εκείνους που αφορούν στα «Εκκλησιαστικά Έργα».

Κάθε ένας Κανονισμός αποδίδει το σήμερα ισχύον κείμενο του συγκεκριμένου Κανονισμού. Τούτο σημαίνει ότι έχουν ληφθεί υπόψη και ενσωματωθεί στο κείμενο κάθε Κανονισμού τυχόν τροποποιήσεις, μεταβολές ή συμπληρώσεις, που έχουν στο μεταξύ επενεχθεί, οι οποίες σημειώνονται λεπτομερώς με σημειώσεις κάτω από το κείμενο. Συνιστά, συνεπώς, η έκδοση αυτή αυτόχρημα μια Ιδιωτική Κωδικοποίηση του ισχύοντος Κανονιστικού πλαισίου στην Εκκλησία της Ελλάδος.

Πίνακας περιεχομένων   –

XIII Εἰσαγωγικό σημείωμα

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Ι. ΣΥΝΟΔΟΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ, ΔΙΑΡΚΗΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

3I. Κα­νο­νι­σμός 1/1977. Πε­ρί ἐρ­γα­σι­ῶν τῆς ῾Ι­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς ῾Ι­ε­ραρ­χί­ας τῆς ᾽Εκ­κλη­σί­ας τῆς ῾Ελ­λά­δος

17II. Κα­νο­νι­σμός 2/1977. Πε­ρί ἐρ­γα­σι­ῶν τῆς Δια­ρκοῦς ῾Ιε­­­­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς ᾽Εκ­κλη­σί­ας τῆς ῾Ελ­λά­δος (Δ.I.Σ.)

32ΙΙΙ. Κα­νο­νι­σμός 160/2004. Πε­ρί λει­τουρ­γί­ας τῶν Συ­νο­δι­κῶν ᾽Ε­πι­τρο­πῶν

65IV. Κα­νο­νι­σμός 1/1969. Πε­ρί ὀρ­γα­νι­σμοῦ δι­οι­κή­σε­ως τῶν ᾽Εκ­κλη­σι­α­στι­κῶν Σω­μά­των καί ᾽Ορ­γά­νων

67V. Κα­νο­νι­σμός 20/1971. Πε­ρί λει­τουρ­γί­ας τῶν Γρα­φεί­ων τῆς Δια­ρκοῦς ῾Ι­ε­ρᾶς Συ­νό­δου καί τῶν Μο­νί­μων Συ­νοδι­κῶν Ἐπι­τρο­πῶν

72VI. Κα­νο­νι­σμός 123/1999. Πε­ρί συ­στά­σε­ως θέ­σε­ων εἰ­δι­κῶν ᾽Ε­πι­στη­μο­νι­κῶν Συμ­βο­ύ­λων πα­ρά τῇ ῾Ι­ε­ρᾷ Συ­νό­δῳ τῆς ᾽Εκ­κλη­σί­ας τῆς ῾Ελ­λά­δος

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

Ι. Κα­νο­νι­σμός 132/1999. Πε­ρί ἁρ­μο­δι­ο­τή­των, ὀρ­γα­νώ­σε­ως, δι­οι­κή­σε­ως καί ἐν γέ­νει λει­τουρ­γί­ας τοῦ Δι­ορ­θο­δό­ξου Κέντρου τῆς ᾽Εκ­κλη­σί­ας τῆς ῾Ελ­λά­δος

84II. Κα­νο­νι­σμός 240/2013. Τρο­πο­πο­ί­η­σις καί ἀν­τι­κα­τά­στα­σις τοῦ Κα­νο­νι­σμοῦ 211/2010 πε­ρί λει­τουρ­γί­ας τῆς ᾽Εκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Κεν­τρι­κῆς ῾Υ­πη­ρε­σί­ας Οἰ­κο­νο­μι­κῶν (Ε.Κ.Υ.Ο.)

116ΙΙΙ. Κα­νονι­σμός 165/2005. Πε­ρί τρο­πο­ποι­ή­σε­ως, συμ­πλη­ρώ­σε­ως καί ἀν­τι­κα­τα­στά­σε­ως τοῦ ὑ­π’ ἀ­ριθμ. 125/1999 Κα­νο­νι­σμοῦ «Πε­ρί ἐ­σω­τε­ρι­κῆς δι­αρ­θρώ­σε­ως, λει­τουρ­γί­ας καί συ­στά­σε­ως θέ­σε­ων προ­σω­πι­κοῦ της ᾽Εκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Κεν­τρι­κῆς Ὑ­πη­ρε­σί­ας Οἰ­κο­νο­μι­κῶν (Ε.Κ.Υ.Ο.)».

145ΙV. Κα­νο­νι­σμός 249/2013. Πε­ρί ὀρ­γα­νώ­σε­ως τῆς δι­α­δι­κα­σί­ας καί κα­τα­νο­μῆς τῶν ὑ­πη­ρε­σια­κῶν ἁρ­μο­δι­ο­τή­των πε­ρί τήν δι­οι­κη­τι­κή ἐ­κτέ­λε­ση ἐ­σό­δων τῆς ᾽Εκ­κλη­σί­ας τῆς ῾Ελ­λά­δος

153V. Κα­νο­νι­σμός 210/2010. Δι­ε­ύ­θυν­σις Δη­μο­σι­ο­νο­μι­κοῦ ᾽Ε­λέγ­χου της ᾽Εκ­κλη­σί­ας τῆς ῾Ελ­λά­δος

170VΙ. Κα­νο­νι­σμός 114/1998. Πε­ρί συ­στά­σε­ως καί ὀρ­γα­νώ­σε­ως ᾽Ε­πι­κοι­νω­νια­κῆς καί Μορ­φω­τι­κῆς ῾Υ­πη­ρε­σί­ας τῆς ᾽Εκ­κλη­σί­ας τῆς ῾Ελ­λά­δος

182VII. Κα­νο­νι­σμός 220/2010. Πε­ρί ἀν­τι­κα­τα­στά­σε­ως τοῦ Κα­νο­νι­σμοῦ ὑπ᾽ ἀ­ριθμ. 147/2001 «Πε­ρί Συ­στά­σε­ως καί Λει­τουρ­γί­ας Νο­μι­κῆς ῾Υ­πη­ρε­σί­ας πα­ρά τῇ ᾽Εκ­κλη­σί­ᾳ τῆς ῾Ελ­λά­δος (Α΄ 66)»

191VIII. Κα­νο­νι­σμός 223/2011. Πε­ρί τρο­πο­ποι­ή­σε­ως καί ἀν­τι­κα­τα­στά­σε­ως τοῦ ὑ­π’ ἀ­ριθμ. 149/2002 Κα­νο­νι­σμοῦ ὑ­πό τόν τίτ­λον ᾽Ε­σω­τε­ρι­κός Κα­νο­νι­σμός ὀρ­γα­νώ­σε­ως καί λει­τουρ­γί­ας τοῦ Γρα­φε­ί­ου τῆς Ἀν­τι­προ­σω­πε­ί­ας τῆς ᾽Εκ­κλη­σί­ας τῆς ῾Ελ­λά­δος στήν Εὐ­ρω­πα­ϊ­κή ῞Ε­νω­ση, στό Συμ­βο­ύ­λιο τῆς Εὐ­ρώ­πης καί στήν UNECKO (Φ.Ε.Κ. 79/τ. Α΄ 2002)»

211IΧ. Κα­νο­νι­σμός 250/2013. Πε­ρί συ­στά­σε­ως, ὀρ­γα­νώ­σε­ως καί λει­τουρ­γί­ας Γρα­φε­ί­ου Τύπου τῆς ῾Ι­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς ᾽Εκ­κλη­σί­ας τῆς ῾Ελ­λά­δος

ΜΕΡΟΣ B΄

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ

221Ι. Κα­νο­νι­σμός 263/2014. Συγκρότηση ἁρμοδιοτήτων καί λειτουργία τῶν Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱ. Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

235II. Κα­νο­νι­σμός 151/2002. Πε­ρί τα­κτι­κῆς καί ἐ­κτά­κτου οἰ­κο­νο­μι­κῆς ἐ­νι­σχύ­σε­ως ῾Ι­ε­ρῶν Μη­τρο­πό­λε­ων καί ῾Ι­ε­ρῶν Μο­νῶν τῆς ᾽Εκ­κλη­σί­ας τῆς ῾Ελ­λά­δος

241III. Κα­νο­νι­σμός 159/2004. Πε­ρί δι­α­φυ­λά­ξε­ως τῶν κι­νη­τῶν πραγ­μά­των τοῦ ἐκ­δη­μή­σαν­τος Μη­τρο­πο­λί­του, τῶν εὑ­ρι­σκο­μέ­νων εἰς τά γρα­φεῖ­α τῆς ῾Ι­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως ἤ τήν ἰ­δι­ω­τι­κήν κα­τοι­κί­αν του, ὡς καί τῶν κι­νη­τῶν ἐν γέ­νει πραγ­μά­των τῆς ῾Ι­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

245ΙV. Κα­νο­νι­σμός 171/2006. Πε­ρί τῆς ὀ­φει­λο­μέ­νης με­ρί­μνης πρός το­ύς πα­ραι­του­μέ­νους ἤ το­ύς ἀ­παλ­λασ­σο­μέ­νους τῶν κα­θη­κό­ντων των λό­γῳ ἀ­νι­κα­νό­τη­τος Σε­βα­σμι­ω­τά­τους Μη­τρο­πο­λί­τας τῆς ᾽Εκ­κλη­σί­ας τῆς ῾Ελ­λά­δος

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΝΑΟΙ, ΕΝΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ

247Ι. Κα­νο­νι­σμός 8/1979. Πε­ρί ῾Ι­ε­ρῶν Να­ῶν καί ᾽Ε­νο­ρι­ῶν

277II. Κα­νο­νι­σμός 230/2012. Πε­ρί ᾽Ε­φη­μερί­ων καί Δι­α­κό­νων

295III. Κα­νο­νι­σμός 176/2006. Πε­ρί τῶν ῾Ι­ε­ρο­ψαλ­τῶν καί τῆς κα­τα­στά­σε­ως αὐτῶν

309ΙV. Κα­νο­νι­σμός 2/1969. Πε­ρί ῾Ι­ε­ρῶν Να­ῶν, ᾽Ε­νο­ρι­ῶν καί ᾽Ε­φη­με­ρί­ων

311V. Κα­νο­νι­σμός 102/1998. Πε­ρί κα­θι­ε­ρώ­σε­ως εἰ­σφο­ρᾶς 5% ὑ­πέρ τοῦ Συ­νο­δι­κοῦ Με­γά­ρου εἰς το­ύς προ­ϋ­πο­λο­γι­σμο­ύς τῶν ἱ­ε­ρῶν προ­σκυ­νη­μά­των τῆς ᾽Εκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΑ

313I. Κα­νο­νι­σμός 39/1972. Πε­ρί τῶν ἐν ῾Ελ­λά­δι ᾽Ορ­θο­δό­ξων ῾Ι­ε­ρῶν Μο­νῶν καί τῶν ῾Η­συ­χα­στη­ρί­ων

323II. Κα­νο­νι­σμός 151/2002. Πε­ρί τα­κτι­κῆς καί ἐ­κτά­κτου οἰ­κο­νο­μι­κῆς ἐ­νι­σχύ­σε­ως τῶν ῾Ι­ε­ρῶν Μη­τρο­πό­λε­ων καί ῾Ι­ε­ρῶν Μο­νῶν τῆς ᾽Εκ­κλη­σί­ας τῆς ῾Ελ­λά­δος

324ΙΙΙ. Κα­νο­νι­σμός 229/2001. Πε­ρί προ­στα­σί­ας τῶν δι­α­λε­λυ­μέ­νων καί ἐ­ρη­μω­θει­σῶν Ἱ­ε­ρῶν Μο­νῶν καί τῶν Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν Μνη­μεί­ων

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

331Ι. Κα­νο­νι­σμός 5/1978. Πε­ρί Κώ­δι­κος Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν Ὑ­παλ­λή­λων

513ΙΙ. Κα­νο­νι­σμός 23/1982. Γιά τή συγ­χώ­νευ­ση τῶν Ὑ­πη­ρε­σια­κῶν Πει­θαρ­χι­κῶν Συμ­βου­λί­ων τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας καί ἀ­να­σύν­θε­ση τῶν Τρι­με­λῶν Ὑ­πη­ρε­σια­κῶν Πει­θαρ­χι­κῶν Συμ­βου­λί­ων τοῦ ἄρ­θρου 2 τοῦ ὑ­π’ ἀ­ριθ. 5/1978 Κα­νο­νι­σμοῦ

515III. Κα­νο­νι­σμός 3/1977. Πε­ρί τῶν ἁρ­μο­δι­ο­τή­των, συν­θέ­σε­ως καί λει­τουρ­γί­ας τοῦ Ἀ­νω­τά­του ῾Υ­πη­ρε­σια­κοῦ Συμ­βου­λί­ου τῆς ᾽Εκ­κλη­σί­ας (Α.Υ.Σ.Ε.)

522ΙV. Κα­νο­νι­σμός 169/2006. Πε­ρί ἀ­να­λό­γου ἐ­φαρ­μο­γῆς τῶν δι­α­τά­ξε­ων τοῦ Προ­ε­δρι­κοῦ Δι­α­τάγ­μα­τος 164/ 2004 καί τῶν δι­α­τά­ξε­ων τοῦ ἄρ­θρου 7 τοῦ ν. 3260/ 2004 εἰς το­ύς ᾽Εκ­κλη­σι­α­στι­κο­ύς ῾Υ­παλ­λή­λους

524V. Κα­νο­νι­σμός 177/2007. Πε­ρί τρο­πο­ποι­ή­σε­ως καί συμ­πλη­ρώ­σε­ως τῶν ὑπ᾽ ἀ­ριθμ. 156/2002 καί 171/ 2006 Κα­νο­νι­σμῶν καί ἄλ­λες δι­α­τά­ξει­ς

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ι. Κα­νο­νι­σμός 55/1974. Πε­ρί με­λέ­της καί ἐ­κτε­λέ­σε­ως

529ἁ­πά­ντων τῶν ᾽Εκ­κλη­σι­α­στι­κῶν ῎Ερ­γων.

II. Κανονισμός 255/2014. Περί ἀναθέσεως καί ἐκτε­λέσεως παρά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συμβά­σεων ἔργων, μελετῶν καί παροχῆς συναφῶν ὑπη-

639­ρε­σιῶν

668ΙΙI. Κα­νο­νι­σμός 247/2013. Πε­ρί ὀρ­γα­νώ­σε­ως, ἁρ­μο­δι­ο­τή­των, συγ­κρο­τή­σε­ως, λει­τουρ­γί­ας τῆς ῾Υ­πη­ρε­σί­ας Δο­μή­σε­ως (Υ.ΔΟΜ.) καί τοῦ Κεν­τρι­κοῦ Συμ­βου­λί­ου ᾽Εκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Ἀρ­χι­τε­κτο­νι­κῆς (ΚΕ.Σ.Ε.Α.) τῆς ᾽Εκ­κλη­σί­ας τῆς ῾Ελ­λά­δος

701 Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Συλλογή νομολογίας

Κατηγορίες

Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Για παραγγελία:


Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ

Ιπποκράτους 23 | Τ.Κ. 10679 Αθήνα | Τηλ. 210 3387500 | Fax 210 3390075

Φράγκων 1 | Τ.Κ. 54626 Θεσσαλονίκη | Τηλ. 2310 535381 | Fax 2310 546812

Εθ. Αμύνης 42 | Τ.Κ. 54621 Θεσσαλονίκη | Τηλ. 2310 244228,9 | Fax 2310 244230


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο