ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ΕΞΥΠΝΑ ΑΛΛΑ ΑΨΥΧΑ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΑ


ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου

Τίποτε δὲν ἔχει περισσοτέραν δύναμιν ἀπὸ τὴν συνήθειαν

(Ὀβίδιος)

Τὸ ἔτος 2013 ὁ γράφων συνέταξεν ἓν ἄρθρον διὰ τὰ ἐξαρτησιογόνα, τὰ ὁποῖα εἶναι πολλὰ καὶ ποικίλα: ὀπτικά, ἠχητικά, ἁπτικά, γευστικά, σεξουαλικά, διαφημιστικὰ κ.ἄ. Μερικὰ ἐξ αὐτῶν φαίνονται ἀθῶα, τοὐλάχιστον ἀρχικῶς, ἄλλα ὅμως, παλαιὰ καὶ νέα, ὅλως ἐπικίνδυνα διὰ τὸν ἄνθρωπον, ὅπως τὸ σιγάρον, τὰ ναρκωτικά, τὰ ποτὰ κ.ἄ. Ἐσχάτως ὅμως ἐνεφανίσθησαν, ὡς μὴ ὤφελεν, καὶ λίαν καταστρεπτικά “ἄψυχα” μηχανήματα, τὰ ὁποῖα αἰχμαλωτίζουν καὶ ἀποβλακώνουν τὸν ἄνθρωπον, καίτοι καλοῦνται συνήθως “ἔξυπνα“, ὅπως τὰ κινητὰ τηλέφωνα κ.ἄ., δημιουργήματα ἐφιαλτικὰ καταχθονίων δυνάμεων, αἱ ὁποῖαι ἀποσκοποῦν νὰ κατευθύνουν καὶ νὰ χρησιμοποιήσουν τὴν ἀνθρωπότητα πρὸς ἐπίτευξιν τῶν δαιμονικῶν των παγκοσμιοποιημένων καὶ ἀντιθέων σχεδίων. Βεβαίως οὐδεὶς δύναται νὰ ἀρνηθεῖ τὰς μεγάλας ὑπηρεσίας, τὰς ὁποίας προσφέρουν ταῦτα εἰς πλείστας περιπτώσεις, διὰ τῆς ὀρθῆς των ἐννοεῖται χρήσεως. Παρουσιάζονται δὲ ὡς θεαματικὰ ἐπιτεύγματα τῆς ἐπιστήμης μὲ ἀπροβλέπτους μελλοντικὰς ἐξελίξεις, διαδιδόμενα πρωτογνώρως μὲ ὑψίστην ταχύτητα εἰς ὁλόκληρον τὸν πλανήτην, καὶ χρησιμοποιούμενα ὑπὸ πάντων, παιδίων, νέων, ὡρίμων καὶ γηραιῶν ἀνθρώπων, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν πάσης φυλῆς, θρησκείας, γλώσσης καὶ κοινωνικῆς τάξεως. Ἀπρόβλεπτοι δὲ καὶ ἀντιφατικαὶ τυγχάνουν ὑπὸ τῆς ἐπιστήμης αἱ πολλαὶ ἐπιπτώσεις αὐτῶν ἐπὶ τῆς ὑγείας τῶν χρηστῶν των. Συχνάκις ἐξ ἄλλου, αὐταὶ σμικρύνονται ἢ ὑποτιμῶνται ὑπὸ τῶν ΜΜΕ καὶ τῆς πολιτικῆς ἐξ εὐνοήτων λόγων, κυρίως οἰκονομικῶν, ἐσφαλμένων πληροφοριῶν κ.ἄ.1.

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ΕΞΥΠΝΑ ΑΛΛΑ ΑΨΥΧΑ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΑ

Εἰς τὴν Μ. Βρετανίαν ἡ μέση ἡλικία τῶν παιδιῶν τὰ ὁποῖα ἀποκτοῦν τὸ προσωπικό των τηλέφωνον, εἶναι τὰ 7 χρόνια, τῶν 13 δὲ ἐτῶν ἤδη παρακολουθοῦν πρόγραμμα ἀπεξαρτήσεως. Εἰς τὴν Ἑλλάδαν σὲ παιδιὰ ἡλικίας 5-12 ἐτῶν, τὸ 78% χρησιμοποιεῖ τὸ διαδίκτυον, ἐνῶ τὸ ποσοστὸν ἀνέρχεται εἰς τὸ 90% εἰς ἡλικίας 10-12 ἐτῶν. Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τήν “ὑγιῆ καὶ ἰσορροπημένην χρῆσιν” τοῦ διαδικτύου καὶ τῶν κινητῶν, ὅλοι ἐθίζονται εἰς τὴν χρῆσιν αὐτῶν τῶν μέσων, παίζουν παιχνίδια, ἀγραυλοῦντες μέχρι πρωΐας καί “φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτός“, ζοῦν ἀπομωνομένως, κλείονται εἰς τὸν ἑαυτόν των, δὲν ἔχουν φίλους καὶ παρουσιάζουν ἀνασφάλειαν καὶ φοβίας. Μερικοὶ αἰσθάνονται εὐφορίαν διὰ τὴν χρῆσιν τῶν smartphones, τῶν “ναρκωτικῶν” δῆλον ὅτι τοῦ 21ου αἰῶνος.Ὅσον ἀφορᾶ τὴν διερεύνησιν τοῦ μηχανισμοῦ των, πολλαὶ μελέται ἔχουν καταδείξει, ὅτι ἡ ἐνασχόλησις μὲ τὸ κινητὸν προσφέρει εὐχαρίστησιν, καθὼς συνδέεται ἀμέσως μὲ τὸ χημικὸν στοιχεῖον εἰς τὸν ἐγκέφαλόν μας, τὸ ὁποῖον ὀνομάζεται ντοπαμίνη, τόν “νευροδιαβιβαστὴν τῆς εὐχαριστήσεως”. Οὔτως, δὲν εἶναι περίεργον τὸ ὅτι ὅλοι ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἀσχολούμεθα μὲ τὸ smartphone καὶ δὴ συχνότατα.Τοιουτοτρόπως, βλέπομεν οὐχὶ σπανίως, εἰς ἓν ἐστιατόριον ἓν νέον, καὶ ὄχι μόνον, ζεῦγος οὔτε νὰ ὁμιλεῖ, οὔτε νὰ ἀλληλοθεῶνται μεταξύ των ἔστω καὶ τυπικῶς, ἀλλὰ νὰ εἶναι βυθισμένον εἰς τὰ κινητά του, ἀμίλητον, ἀγέλαι ἀνθρώπων νὰ ἀσχολοῦνται μανιωδῶς μὲ τὰ κινητά των -θέμα οἰκτρὸν καὶ ἀηδιαστικόν- ἢ ἀνώτεροι “σοφοὶ βαθμοῦχοι” διαφόρων θεσμῶν καὶ ὀργανώσεων, νά “παίζουν” μὲ τὸ κινητόν των κατὰ τὰς ἐπιτροπὰς καὶ συνεδριάσεις -ἄκουσον ἄκουσον-, κωφεύοντες διὰ τὰ συζητούμενα σοβαρὰ θέματα! Μερικοὶ μάλιστα ἐξ αὐτῶν, λόγῳ “φόρτου” ἐργασίας, ὁμιλοῦν μετὰ δύο κινητῶν ταυτοχρόνως, ἀκόμη καὶ ἐσθίοντες!Ἐλέησον ἡμᾶς Κύριε! Ἐξάλλου εἰς τὸν ὑποθάλαμον καὶ διάσπαρτα ἐντὸς αὐτοῦ, εὑρίσκεται τὸ σύστημα τῆς ἀνταμοιβῆς καὶ τιμωρίας. Ἡ διέγερσις τοῦ δευτέρου -πρὸς ἀποτροπὴν μιᾶς ἐξαρτήσεως- εἶναι ἐπιτυχής, ὅμως σύντομος καὶ ἀσθενής. Οὕτω, παρὰ τὰ ἀνησυχητικὰς καὶ ἀπειλητικὰς φωτογραφίας καὶ ἐπιγραφὰς εἰς τὰ κυτία τῶν σιγάρων, ἡ κατανάλωσις αὐτῶν ἐμειώθη ἐλάχιστα, παρὰ καὶ τὰς συμβουλὰς γονέων καὶ διδασκάλων. Διότι τὸ σύστημα τῆς ἀνταμοιβῆς μὲ τὴν ντοπαμίνην ἀσκεῖ πολὺ μεγαλυτέραν ἐπίδρασιν.Ποῖα λοιπὸν τὰ μέτρα διὰ τὴν ἀπεξάρτησιν; Μεταξὺ πολλῶν ἐξ αὐτῶν, μία παραμονὴ εἰς τὴν ἐξοχήν, ἡ ἐνασχόλησις μὲ τὸν ἀθλητισμόν, καὶ κυρίως ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν ἄνθρωπον, ἠμποροῦν νὰ ἐπιτελέσουν “μικρά” θαύματα2.Ἂς εὐχηθῶμεν λοιπὸν νὰ ἀποκτήσουν καὶ τὰ smart ψυχήν, ἔχοντα αἰσθήματα καὶ ἐπιθυμίας διὰ νὰ νυμφεύονται καὶ νὰ ὑπανδρεύονται, νὰ ἀποκτοῦν τέκνα κλπ., ὅπως ὀνειρεύεται καὶ ἀπαιτεῖ ἐσχάτως ἡ ρομποτικὴ διὰ τὰ ρομπότ!

______________________________________

1- W. Thiede, Der Mobilfunk und die Grundrechte, Publik Forum ἀρ. 11 (2019) 18-19.

2–, Ἐθισμὸς καὶ ἐξάρτησις ἀπὸ τά “ἔξυπνα κινητά”, Χριστιανισμὸς καὶ ἐπιστήμη 9 (2019) 3.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο